Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Petjashop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Petjashop.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Petjashop.nl.

 

Juistheid op deze site

Voor de informatie en prijzen die op onze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Mogelijke (typ)fouten die daarbij ontstaan, mogen nooit een aanleiding vormen om een contract dan wel overeenkomst met Petjashop.nl te mogen claimen of te veronderstellen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Wij behouden ons het recht voor om onze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.